Back to Blogs
2
19m read

#StopAsianHate Day of Healing and Action

Jump to translations in    Chinese    Vietnamese    Spanish

At the YMCA of San Francisco, we are committed to actively becoming an anti-racist, anti-oppressive, multicultural, and equitable organization that serves all. This commitment means we must play a critical role in calling out, standing against and working to address racism, hate, bigotry, prejudice, xenophobia and any other form of hate.    

We must especially stand firm as we collectively grieve with our Asian and Pacific Islander (API) communities while witnessing these growing acts of violence. Six of eight victims in the horrific murders that took place in Atlanta last week were Asian women. Violence in any form - fueled by bias or otherwise – has no place in our society, not now – not ever. This senseless act of hate sends shockwaves through our API community, building on growing– and often under reported – hate crimes targeting Asians. These attacks amplify the sense of isolation, helplessness, vulnerability, invisibility, frustration and anger that so many in our community share.  

 

 

This is not just Atlanta. Our community holds a large Asian population, and more than half of reported anti-Asian hate crimes are occurring here in the Bay Area – this cannot be ignored. This violence is layered in prejudice from model minority issues, migrant issues, poverty issues, misogyny and more. As we address these challenges, we must protect ourselves and our neighbors. These violent statistics are a stark reminder that each of us has an individual and collective responsibility to work to stop violence, confront racism, fight xenophobia to protect the diversity that makes the Bay Area so valuable. Let us continue to be a light in the darkness.    

The Y stands with San Francisco Mayor London Breed who just announced the Senior Escort Program, which provides individuals to accompany seniors to medical and personal appointments, such as going to the bank, grocery store, or doctor’s office.  Seniors interested in this program should call the Department of Disability and Aging Services (DAS) Resource Hub at (415) 355-6700.  In addition, to report an incident, please visit: https://stopaapihate.org/

Mayor's Information https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-new-efforts-protect-public-safety-and-combat-anti-asian and https://www.ymcasf.org/chinatown-community-strong

Together, with our API community members, allies, and others we will work toward solutions that empower our community through education, resources, and relevant programming aligned with key community partners. We will continue to actively reflect on the ways we contribute to white supremacy as an organization and work towards challenging the systems that reinforce it.  Today, marks the #StopAsianHate Virtual National Day of Action and Healing and the YMCA of San Francisco is a proud supporter.  

We will continue to fight for a better future together.   

Jamie Bruning-Miles  
President and CEO 

YMCA of San Francisco  

Kathy Cheng  
Executive Vice President   
Chief Financial Officer/Chief Administrative Officer  

AAPI FLYERS (Safety Tips and Resources)

      
 
 

在三藩市青年會中,我們致力於作為一個反種族主義、反壓迫、成就多元文化和公平的機構,繼續為大眾努力提供服務。作為這個承諾的一份子,我們在指出、對抗和努力解決種族主義、仇恨、偏激、偏見、仇外心理和任何其他形式或仇恨方面發揮關鍵作用。 

 

青年會在與我們的亞裔和太平洋島民(API)社區感到共同悲傷,以及觀看着這些不繼增長的暴力的同時,我們特別要堅持到底。於上週在亞特蘭大的恐怖襲擊中的八名受害者之中,其中六名是為亞裔女性。任何形式的暴力 - 由偏見或其他方式燃點 – 並不被我們的社區容許,現在不會 – 以後亦不會。這種不人道的仇恨行為已經衝擊了我們的API社區,滋生了現有 – 而經常受到忽視 – 針對亞裔人士的仇恨罪行,這滋長了社區居民所受到的孤立、無助、脆弱、忽視、無力和憤怒感。 

不只是亞特蘭大。我們的社區大部分由亞裔人士所組成,而超過一半受到報案的反亞裔仇恨罪行都是在灣區發生 - 這並不能被忽視。這些暴力行為是因由模範少數族裔問題、移民問題、貧困問題、仇視女性及其他因素,交織而成的偏見。當我們解決這些問題的同時,我們必須保護自己及鄰居。這些令人震驚的數據是一個特別的提醒,我們每個人都有個人和集體責任,努力阻止暴力,對抗種族主義,打擊仇外心理,並保護使灣區如此有價值的多元化。請讓我們繼續在黑暗中成為曙光。 

 

青年會與三藩市市長London Breed站在一起,她剛宣布成立「長者護航計劃」,為長者提供保鏢服務,讓他們能安全前往醫療中心和私人活動,如:銀行、雜貨店、或醫院。對此計劃有需要的長者可致電殘障及長者服務部(DAS)之資源中心:(415)355-6700。若需報案,請瀏覽:https://stopaapihate.org/ 。 

Mayor's Information https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-new-efforts-protect-public-safety-and-combat-anti-asian and https://www.ymcasf.org/chinatown-community-strong

一起,與我們的API社區成員、盟友和其他人合作,透過教育、援助和與關鍵社區合作夥伴對齊的相關計劃,努力實施解決方案及加強我們社區的力量。作為一個機構,青年會將繼續積極反思以往滋長白人至高無上的方式,並挑戰加強它的體系。今天,標誌著#StopAsianHate(#停止仇視亞裔)的線上國際行動與康復日,三藩市青年會對此是為一名自豪的支持者。 

 

青年會將繼續為更好的未來一同努力奮鬥。 

 

Jamie Bruning-Miles 

主席及行政總監 

三藩市青年會 

 

Kathy Cheng 

行政副總監 

首席財務官/首席行政官 

AAPI FLYERS

 

Tại YMCA của San Francisco, chúng tôi cam kết tích cực để trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, chống đàn áp, tôn trọng đa văn hóa và phục vụ tất cả mọi người một cách bình đẳng ̣và công bằng. Sự cam kết này có nghĩa chúng ta phải đóng một vai trò quan trọng trong việc kêu gọi chống lại và cố gắng giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, thù hận, cố chấp, thành kiến, bài ngoại và bất kỳ hình thức thù hận nào khác.    

Chúng ta đặc biệt phải giữ vững lập trường khi cùng nhau chia sẻ nỗi buồn với cộng đồng người dân châu Á và Quần Đảo Thái Bình Dương (API) trong khi chứng kiến các hành vi bạo lực ngày càng gia tăng này. Sáu trong số tám nạn nhân trong vụ giết người kinh hoàng diễn ra tại Atlanta tuần trước là phụ nữ châu Á. Bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào - được tiếp đẩy bởi thành kiến hoặc các lý do khác – đều không có chỗ trong xã hội của chúng ta, không phải bây giờ – sẽ không bao giờ. Hành động thù hận vô tâm này gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng API của chúng ta, dựa trên những tội ác thù hận ngày càng gia tăng – và thường ít được khai báo – nhắm vào người dân châu Á. Những cuộc tấn công này thổi phồng cảm giác bị cô lập, bất lực, dễ bị tổn thương, vô hình, thất vọng và giận giữ mà rất nhiều người trong cộng đồng của chúng ta cùng chia sẻ.  

 

 

 

Điều này không chỉ diễn ra ở Atlanta. Phần lớn dân số trong cộng đồng của chúng ta là người châu Á và hơn một nửa các tội ác thù hận nhắm vào người châu Á được khai báo đang diễn ra ngay tại Khu vực Vịnh này – đây là điều chúng ta không thể làm ngơ. Bạo lực này được gây ra từ định kiến của các vấn đề thiểu số kiểu mẫu, các vấn đề di cư, các vấn đề nghèo đói, thành kiến với phụ nữ và nhiều thứ hơn nữa. Trong khi giải quyết những thách thức này, chúng ta phải bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Những số liệu thống kê bạo lực này là lời nhắc nhở cứng rắn rằng mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm cá nhân và tập thể để nhằm nỗ lực ngăn chặn bạo lực, đối đầu với nạn phân biệt chủng tộc, chống lại chủ nghĩa bài ngoại để bảo vệ sự đa dạng vốn làm nên giá trị cho Khu vực Vịnh. Hãy để chúng ta tiếp tục là nguồn ánh sáng trong bóng tối.    

Tổ chức chúng tôi, The Y, cùng với Thị trưởng thành phố San Francisco, bà London Breed, vừa mới công bố Chương trình Hộ Tống Người Cao Tuổi ̣(Senior Escort Program), chương trình này sẽ cung cấp các cá nhân chuyên đưa đón người cao tuổi đến các cuộc hẹn y tế và cá nhân, chẳng hạn như đến ngân hàng, tiệm tạp hóa hoặc phòng khám.  Người cao tuổi quan tâm tới chương trình này nên gọi đến Trung tâm Nguồn lực của Bộ Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi (DAS) theo số (415) 355-6700.  Ngoài ra, để khai báo các sự cố xẩy ra, vui lòng truy cập: https://stopaapihate.org/

Mayor's Information https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-new-efforts-protect-public-safety-and-combat-anti-asian and https://www.ymcasf.org/chinatown-community-strong

Cùng với các thành viên trong cộng đồng API, bạn bè và những người đồng quan điểm, chúng ta sẽ hướng tới các giải pháp nhằm ủy quyền cho cộng đồng thông qua giáo dục, các tài liệu và chương trình liên quan phù hợp với các đối tác chính của cộng đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục phản ánh tích cực những phương thức chúng ta đang đóng góp một cách sai lầm vào thuyết thượng đẳng của người da trắng, với tư cách là một tổ chức và hướng tới việc thách thức các hệ thống đang tương trợ cho nó.  Hôm nay, đánh dấu Ngày Quốc Gia Ảo về Hành Động và Hàn Gắn #NgừngThùGhétNgườiChâuÁ và YMCA của San Francisco tự hào khi là tổ chức ủng hộ phong trào này.  

Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn.   

Chủ Tịch kiêm CEO 
Jamie Bruning-Miles  

YMCA của San Francisco  

Phó Chủ Tịch Điều Hành 
Giám Đốc Tài Chính/Giám Đốc Hành Chính 
Kathy Cheng  
 

AAPI FLYERS

En la YMCA de San Francisco estamos comprometidos a convertirnos activamente en una organización antirracista, anti opresiva, multicultural y equitativa que sirva a todos. Este compromiso implica que debemos desempeñar un rol fundamental en la denuncia, la oposición y trabajar para abordar el racismo, el odio, la intolerancia, los prejuicios, la xenofobia y cualquier otra forma de odio.  

Debemos mantenernos especialmente firmes mientras nos lamentamos colectivamente con nuestras comunidades de asiáticos e isleños del Pacífico (API) mientras somos testigos de estos crecientes actos de violencia. Seis de las ocho víctimas de los horribles asesinatos que tuvieron lugar en la ciudad de Atlanta la semana pasada eran mujeres asiáticas. La violencia en cualquiera de sus formas, alimentada por prejuicios o de otro tipo, no tiene lugar en nuestra sociedad, ni ahora ni nunca. Este acto de odio sin sentido hace temblar a nuestra comunidad API, y se suma a los crecientes, y a menudo no se reporta, crímenes de odio contra los asiáticos. Estos ataques amplifican la sensación de aislamiento, impotencia, vulnerabilidad, invisibilidad, frustración y rabia que comparten tantos miembros de nuestra comunidad. 

 

 

Esto no es sólo en la ciudad de Atlanta. Nuestra comunidad tiene una gran población asiática, y más de la mitad de los crímenes de odio antiasiático denunciados ocurren aquí en el área de la bahía de San Francisco, esto no puede ser ignorado. Esta violencia se superpone en perjuicios de los problemas de minorías, problemas de inmigración, problemas de pobreza, misoginia y mucho más. Mientras abordamos estos retos, debemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros vecinos. Estas estadísticas violentas son un duro recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad individual y colectiva de trabajar para detener la violencia, enfrentarse al racismo y luchar contra la xenofobia para proteger la diversidad que hace que el área de la bahía de San Francisco ser tan valiosa. Juntos seguiremos siendo la luz en el tiempo de oscuridad. 

La YMCA apoya a la alcaldesa de San Francisco, London Breed, que acaba de anunciar el Programa de Acompañamiento de Personas Mayores, que proporciona personas que acompañan a las personas mayores a sus citas médicas y personales, como ir al banco, a hacer la compra o a la consulta del médico. Las personas mayores interesadas en este programa deben llamar al Departamento de Servicios para Personas Mayores y Discapacitados (Department of Disability and Aging Services) (DAS) al (415) 355-6700. Además, para denunciar un incidente, visite: https://stopaapihate.org/

Mayor's Information https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-new-efforts-protect-public-safety-and-combat-anti-asian and https://www.ymcasf.org/chinatown-community-strong

Juntos, con los miembros de nuestra comunidad API, aliados y otros, trabajaremos para encontrar soluciones que empoderen a nuestra comunidad a través de la educación, los recursos y la programación relevante alineada con los socios clave de la comunidad. Seguiremos reflexionando activamente sobre las formas en que contribuimos a la supremacía blanca como organización y trabajaremos para desafiar los sistemas que la refuerzan. Hoy se celebra el Día Nacional Virtual de Acción y Sanación #StopAsianHate y la YMCA de San Francisco se enorgullece de apoyarlo.  

Seguiremos luchando juntos por un futuro mejor.  

Jamie Bruning-Miles

Presidente y CEO   

YMCA de San Francisco  

Kathy Cheng

Vicepresidenta Ejecutiva    

Directora Financiera/Directora Administrativa 
 

AAPI FLYERS